Νέα - €urotax Blog

Η Επικαιρότητα όπως την βλέπoυμε στην €urotax.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση – Οι κυριότερες αλλαγές που μας αφορούν.

Τροποποιήσεις στο Κ.Φ.Ε. ( κώδικα φορολογίας εισοδήματος)

 • Τροποποιούνται διατάξεις για την φορολογική κατοικία. Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, αποσαφηνίζεται και απλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.
 • Τροποποίηση του άρθρου 8 σχετικά με τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές οι οποίες όταν εισπράττονται θα φορολογούνται πλέον στο έτος που ανάγονται.
 • Τροποποιείται το άρθρο 13 του Κ.Φ.Ε. (παροχές σε είδος) από 1.1.2020. Συγκεκριμένα αυξάνεται το όριο για την εξαίρεση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς από 12.000 σε 17.000, ενώ στην παράγραφο 3 του σχετικού άρθρου απαλείφεται η διάταξη που όριζε ότι «Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο»
 • Καθιερώνεται εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα. Με τη μείωση αυτή αναμένεται να ευνοηθούν όχι μόνο όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των φορολογουμένων, αφού το εισόδημά τους φορολογείται κλιμακωτά. Επιπλέον, μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα. Η διάταξη αυτή ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

Η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από 1.1.2020 :

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική Δραστηριότητα) σε ευρώ

Φορολογικός συντελεστής (%)

0-10.000

9%

10.001-20.000

22%

20.001-30.000

28%

30.001-40.000

36%

40.001 -

44%

 

 

 • Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες (όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια) θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους  εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο. Ισχύει από 1.1.2020.
 • Προβλέπεται επίσης ότι σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το τριάντα τοις εκατό (30%) στο είκοσι τοις εκατό (20%).
 • Προβλέπεται από την 1.1.2020 έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Προβλέπεται από 1.1.2020 παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγησή τους στους εργαζομένους τους.
 • Μειώνεται το όριο από τα 500 στα 300 ευρώ για τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με μετρητά. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ, για να εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των επιχειρήσεων θα πρέπει η εξόφλησή τους να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. (Θα ισχύσει από 1.1.2020).
 • Προβλέπεται η διαγραφή ανεπίδεκτων απαιτήσεων έως 300 ευρώ, χωρίς να αναληφθούν οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης
 • Εισάγονται κίνητρα από 1.2020 για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών.
 • Απαλλαγή (από την 1.1.2020 ) από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.
 • Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης καθιερώνεται χαμηλός φορολογικός συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.
 • Μειώνεται από 1.1.2020 ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5%
 • Αυξάνεται το ποσοστό (από 50% σε 60%) επί του οποίου υπολογίζεται ο συντελεστής φόρου για τον χαρακτηρισμό κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Έτσι ουσιαστικά δεν επέρχονται ουσιαστικές μεταβολές στα κράτη τα οποία χαρακτηρίζονται "κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς" από την μείωση του συντελεστή φορολογίας των νομικών προσώπων από το 29% στο 24%.
 • Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Νομικά πρόσωπα (για το 2018).
 • Αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Τροποποιήσεις στον  Κ.Φ.Δ. (Κώδικα φορολογικών διαδικασιών)

1)  Παρατείνεται η παραγραφή σε περίπτωση αιτήματος Διαδικασίας Αμοιβαίου Διακανονισμού.

2)  Τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγραφής στον Κ.Φ.Δ.. Η παραγραφή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής για ορισμένες χρήσεις ορίζεται σε 10 έτη, ενώ προβλέπεται πλέον παράταση 10 ετών για την περίπτωση μη υποβολής δήλωσης. Καταργείται επίσης η ισχύουσα διάταξη που προβλέπει παραγραφή 20 ετών σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

3) Τροποποιείται το άρθρο 50 του Κ.Φ.Δ. και τίθενται προϋποθέσεις για την αλληλέγγυα ευθύνη (Οι νέες διατάξεις έχουν λάβει υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του Σ.Τ.Ε.).

 

Τροποποιήσεις στο ΦΠΑ

 • Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής
 • Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.
 • Μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24%  που είναι σήμερα στον  μειωμένο  συντελεστή 13%.

Λοιπές τροποποιήσεις

 • Στο πλαίσιο ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης προτείνονται τροποποιήσεις αναφορικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό
 • Αύξηση του αριθμού των δόσεων των υφιστάμενων ρυθμίσεων (πάγια ρύθμιση).
 • Τροποποιούνται διατάξεις για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία.
 • Τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με τον ειδικό φόρο ακινήτων και παρατείνεται ο τρόπος φορολόγησης οχημάτων δημόσια χρήσης έως το 2022.

 

Πηγή Taxheaven

Αναλυτικά τις προτεινόμενες για διαβούλευση αλλαγές μπορείτε να δείτε εδώhttps://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/46258#

 

 

Σχετικά Άρθρα